> > >/\

   1.

··`····

···SCRVFD·

2.

    ·T····“”“”·T

    T····

3.

··(IPC)·Internet ·


\

1.SY/T5609-1999

2.

 GB/T 3797-2005     

 GB/T7251.8-2005    

 GB/T10233-2005     

 SY/T6283-1997      

 SY/T5609-1999      T

 GB3836.1-2000      ͢1

 GB 3836.5-2004     ͢5“P” 

 API RP500     

 EN61800-3       EMC


•AC600V 3  AC690V 3•2500KVA()•50HZ60HZ•≤1•≤3S•≤1•≤1.5S•≤5•≤5


/TT/
•WOODWARD 2301A2301D•WOODWARD 2301D
\
ۦ
•SLT100DYTJDESC—100

 

    6RA70612“”“”


•AC600V 50HZ/60HZ 3•DC0750V•2300A “”1150A•2800A60S1800A

•/“”“”•“”•••••••DI/DO,AI/AO•PLC•••

••SCR•••_••


6SE71MPDWRT-3060


• 3AC 380V-480/3AC  500V-600/3AC  660V-690V3AC 0•50HZ/60HZ±6%•0300HZ•0600V0690V AC•0.930.961.136%60S2.160%30S

1GBT/PLCT

NIGBTT“+BYPass”“PLC”

1. PLC

·AC220V ·DC24V·CPU      324MB

·1024/1024·/256/256

·I/0  1024/1024()

2.PLC···

··H·

3.

··PLC·SCRVFO··æ···MCC·IPC

4.

···

···

1.···(VFO)
\

2.

·45KW·380V AC 3·50HZ60HZ·0200HZ·0380VAC·≤500kg
\

3.····

 
\


•AC220V •DC24V DC10V•1.01×105Pa•1.5×105Pa•   10

••••SCRVFO•••ٳ•••/•/•æ/
••

MCC 


1
•4000KVA1000-5000KVA•AC6300V600V 3•AC 600V480V(60Hz)400V(50Hz) 3•/Y•
2MCC
2.1 MCC
• AC480V(60Hz)400V(50Hz) 3
• 42KA
2.2 MCC
•GCS•••“HOA” “3WRC”••ۡ

SCRVFD 


••••

••
•،••“Z”•